Inicjatywa Lokalna to jedna z form współpracy samorządu z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Jeżeli wraz z innymi mieszkańcami macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie, to możecie złożyć wniosek, aby wspólnie ten pomysł zrealizować.

Wnioski zgodnie z uchwałą mogą być składane przez mieszkańców w liczbie do 10 osób, grupę inicjatywna liczącą powyżej 10 osób bądź też za pośrednictwem podmiotów określonych w art. 19b ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy gminy Milicz mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego w roku 2018 w terminie do 29 września 2017 r. w tut. Urzędzie Miejskim, pok. nr 15,
w zakresie:

1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej stanowiących własność gminy Milicz, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
2. działalności charytatywnej;
3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
6. promocji i organizacji wolontariatu;
7. edukacji oświaty i wychowania;
8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki;
9. ochrony przyrody, w tym zieleni w mieście i wsiach;
10. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
11. rewitalizacji.

na działania miękkie wysokość dofinansowania nie może wynieść więcej niż 1 000,00 zł.

Wszelkie niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Miliczu – zakładka inicjatywa lokalna.

Dodatkowych informacji można uzyskać w pokoju nr 58 Urzędu Miejskiego w Miliczu lub telefonicznie pod nr telefonu 71 38 04 317.

Aby zachęcić i nieco zainspirować Państwa do działania przedstawiamy przykłady projektów zrealizowanych w ramach Inicjatywy Lokalnej 2017.