Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych działając w imieniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego ogłosiła konkurs na mikrodotacje, które mogą być wydatkowane na inicjatywy lokalne: warsztaty, spotkania, zajęcia sportowe. Zainteresowanych, z pomysłami, zapraszamy do konsultacji z naszym Wydziałem lub bezpośrednio u operatora.

Biuro Programu Dolnośląskich Małych Grantów
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

ul. Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław
godz. pracy biura poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 15.00

Koordynator Programu – Damian Wojciech Dudała, tel. 605697839, damian.dudala@dfop.org.pl
Opiekun merytoryczno-finansowy – Maria Mika, tel. 602376974, maria.mika@dfop.org.pl
Opiekun merytoryczny – Agata Bulicz, tel. 607154960, agata.bulicz@dfop.org.pl
Opiekun merytoryczny – Kazimierz Szepiela, tel. 660069527, kazik.szepiela@gmail.com
Opiekun finansowy – Marcin Babiuch, tel. 737494515, marcin.babiuch@dfop.org.pl

Działasz w grupie nieformalnej, masz pomysł i chcesz wesprzeć, integrować i wzmacniać lokalną społeczność? Zaprosić mieszkańców do zaangażowania się w lokalne działania? Zapraszamy do aplikowania w programie Dolnośląskie Małe Granty na inicjatywy społeczne realizowane na Dolnym Śląsku.

Można skorzystać z mikrodotacji w wysokości do 5000 zł!

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 9. turystyki i krajoznawstwa;
 10. promocji i organizacji wolontariatu;
 11. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.