Dziś Burmistrz Piotr Lech podpisał umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 9.1 Aktywna integracja. Projekt będzie koordynowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu w latach 2017-2019. Ogólna wartość projektu: 473 396,00 zł, wartość dofinansowania: 402 102,32 zł. Przedmiotem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 42 osób, w tym 22 osób bezrobotnych i 20 osób biernych zawodowo, które korzystają z pomocy społecznej, z terenu gminy Milicz. Projekt zakłada partnerstwo pomiędzy Gminą Milicz/OPS w Miliczu i PUP w Miliczu w zakresie aktywizacji zawodowej. Wszystkie osoby zostaną objęte kompleksowym wsparciem realizowanym w ramach zawartego kontraktu socjalnego, świadczone będą usługi aktywnej integracji według indywidualnej ścieżki reintegracji obejmującej co najmniej 3 instrumenty:
1. Aktywizacja społeczna dla 42 osób: treningi kompetencji społecznych, kompetencji życiowych, praca socjalna, poradnictwo psychologiczne i prawne, wsparcie asystenta rodziny.
2. Aktywizacja zawodowa dla 10 osób (odpowiedzialny PUP w Miliczu – partner): grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe, prace społecznie użyteczne. 10 osób najbardziej oddalonych od rynku pracy otrzyma wsparcie w ramach programu PAI.
3. Aktywizacja edukacyjna dla 40 osób: szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe, kursy zawodowe, kursy prawa jazdy kat. B.
4. Aktywizacja zdrowotna dla 8 osób: Terapia odwykowa dla osób uzależnionych od alkoholu, terapia psychologiczna lub psychospołeczna.
5. Świadczona będzie pomoc w formie zasiłków i pomocy w naturze w celu niwelowania barier finansowych uczestników (wkład własny).
Dzięki działaniom projektowym nastąpi włączenie społeczne mieszkańców gminy Milicz, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, co wpłynie pozytywnie na ich sytuację życiową a także na poprawę sytuacji społeczno – gospodarczej gminy.