18 grudnia 2017 r. zakończyła się ocena formalna wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – nabór na OSI (nr naboru RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16) ocenie formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 98 projektów z czego dwa z Milicza:

  1. Nasze podwórka – poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni sąsiedzkich zlokalizowanych w ścisłym centrum Milicza
  2. Adaptacja przestrzeni zlokalizowanej w ścisłym centrum miasta, na cele organizacji miejsca integracji społecznej i zawodowej

Wyniki oceny formalnej przedstawiają się następująco:

  • Pozytywnie oceniono 82 projekty w tym 2 po uwzględnieniu protestu od oceny formalnej o wartości całkowitej 319 412 541,82 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 215 238 065,00 PLN
  • 16 projektów zostało odrzuconych
  • Żaden projekt nie został wycofany z oceny
  • Projekty pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej zostały skierowane do kolejnego etapu oceny, tj. do oceny merytorycznej.