Warning: Use of undefined constant ‘1’ - assumed '‘1’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rewitalizacja_nowa/wp-content/plugins/simple-visitor-counter-widget/index.php on line 215
O rewitalizacji - Milicz
Warning: A non-numeric value encountered in /rewitalizacja_nowa/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

SŁÓW KILKA O REWITALIZACJI

NOWE POJĘCIE REWITALIZACJI

Rewitalizacja – nowa ustawa o rewitalizacji wskazuje, iż konieczne jest powiązanie działań prospołecznych z inwestycyjnymi, żeby można było mówić o odbudowie funkcji danego obszaru.
Obszar zdegradowany cechują w szczególności:

 • wysokie bezrobocie,
 • ubóstwo,
 • przestępczość,
 • problemy edukacyjne,
 • niski kapitał społeczny,
 • niewystarczający poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym.

Rewitalizacja jest narzędziem naprawczym obszaru zdegradowanego w co najmniej jednej ze sfer:

1) gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),

2) środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska),

3) przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości),

4) technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych

profesjonalna korekta tekstów

MODELOWA REWITALIZACJA

23 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „Modelowa rewitalizacja miast”. Celem konkursu było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (gmin posiadających status miasta) w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich. Opracowane lub zaktualizowane w ramach konkursu programy rewitalizacji będą traktować rewitalizację jako proces kompleksowy, uwzględniający elementy zarówno infrastrukturalne i gospodarcze, jak również społeczne. Efekty dofinansowanych projektów będą mogły stanowić wzór, dla innych miast, realizujących własne projekty rewitalizacyjne.

Wartość projektów:

 • minimalna wartość projektu to 100 tys. zł 
 • maksymalna wartość projektu to 5 mln zł
 • wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który stanowi minimum 10 proc. kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu
korekta -Wrocław

PROJEKT "MILICZ OD NOWA"

Gmina Milicz jako jeden z nielicznych samorządów z całej Polski pozyskała środki na przygotowanie programu rewitalizacji oraz wdrożenie pilotażowych rozwiązań wskazanych w programie. Milicz otrzymał dotację w kwocie 575 400 zł w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju. Do konkursu stanęło 240 miast z całej Polski, z których tylko 57 dostało się do II etapu w tym Milicz. II etap polegał na uczestnictwie w warsztatach, konsultacjach i wsparciu technicznym dla miast zdeterminowanych do przeprowadzenia rewitalizacji w nowym ujęciu. Z 57 miast wyłoniono finałowe 20, które otrzymają środki na stworzenie kompleksowych planów rewitalizacji. Wniosek Milicza został wysoko oceniony, znajduje się na 5 miejscu listy rankingowej. Na uwagę zasługuje fakt, iż znajdujemy się w gronie zwycięzców takich jak Warszawa, Wrocław, Szczecin, Rybnik, Chorzów czy Słupsk, deklasując tym samym Kraków, Bydgoszcz, Gorzów czy Ostrów Wielkopolski. Jest to duży sukces, tym bardziej, iż w większości miast nad rewitalizacją pracują wieloosobowe zespoły powołane tylko do działań związanych z tym obszarem.

Pozyskane środki pomogą Gminie odpowiednio przygotować się do działań rewitalizacyjnych i absorpcji środków zewnętrznych. Nie są to jeszcze pieniądze na działania inwestycyjne, ale na profesjonalne przygotowanie programu rewitalizacji, co powinno zapewnić możliwość sięgnięcia po unijne dotacje, w szczególności z Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego. Dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju służyć ma przede wszystkim promowaniu nowej idei rewitalizacji, która do tej pory była błędnie kojarzona z remontem drogi, elewacji czy podwórka.

PLAN DZIAŁANIA REWITALIZACJI W MILICZU

profesjonalna redakcja tesktu
 1. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023.

Jest to ważny dokument, bo z jednej strony jest próbą diagnozy problemów, z którymi spotykamy się na naszym obszarze, z drugiej pozwoli nam sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie. Zależy nam aby dokument ten diagnozował wszystkie problemy i zagrożenia, a następnie definiował kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych, jak i innych środków publicznych oraz prywatnych. Tylko suma działań i środków pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie problemy.

Lokalny Program Rewitalizacji zawiera m.in.:

 • diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych,
 • wskazane obszary zdegradowane,
 • obszary rewitalizacji, które objęte zostanie wsparciem,
 • wizję wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego (planowany efekt rewitalizacji) wraz z określeniem celów rewitalizacji,
 • całościowe kierunki działań w zakresie objętym diagnozą, umożliwiające osiągnięcie celów rewitalizacji,
 • wykaz dopełniających się wzajemnie najważniejszych przedsięwzięć i głównych projektów rewitalizacyjnych dotyczących obszaru rewitalizacji.
 1. Opracowany i zatwierdzony przez Radę Miejską Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023, zawierać będzie katalog zadań, które następnie będziemy realizować. Wszystkie zainteresowane podmioty: samorządy i ich jednostki, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia, mieszkańcy podejmą działania na rzecz realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych zarówno społecznych, jak i inwestycyjnych.
 • Przygotowanie konkretnych koncepcji rozwiązywania problemów społecznych: bezrobocia, ubóstwa, niskiego poziomu przedsiębiorczości.
 • Przeprowadzony zostanie konkurs architektoniczny na zagospodarowanie terenu wskazanego do rewitalizacji.
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej dla inwestycyjnych działań rewitalizacyjnych.
 • Współpraca z mieszkańcami w przeprowadzeniu drobnych działań rewitalizacyjnych dotyczących w szczególności integracji mieszkańców czy uporządkowania i urządzenia przestrzeni sąsiedzkich.
 • Aplikowanie o dotacje unijne, w szczególności z Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Wszystkie działania mają na celu szeroko pojęty rozwój Gminy Milicz, jako samorządu dbającego o swoich mieszkańców w każdej sferze i będą uzupełniane działaniami prospołecznymi, które są równie ważne jak działania infrastrukturalne. Takie podejście warunkuje pełny rozwój społeczności, a nie tylko podniesienie jakości ich życia. Jest to zgodne z nowym, szerokim pojęciem rewitalizacji odnoszącej się do sfery społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej. Gmina Milicz zamierza stworzyć i zrealizować program rewitalizacji adekwatny do istniejących potrzeb i potencjałów naszej Gminy, dzięki czemu stanie się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym dla swoich mieszkańców, bardziej atrakcyjnym dla turystów, otwartym dla wszystkich.

FORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

i

Ankiety

w

debaty i dyskusje